Forum
Proiect interreg Romania Bulgaria locuri de munca Jobs Giurgiu Teleorman

Nou în legislația muncii și protecției sociale

H.G. nr. 80/2018 modifică și completează unele acte normative în domeniul forței de muncă (*intrare în vigoare: 13 martie 2018, M. Of. nr. 224/ 13 mar. 2018). Prin această hotărâre de guvern se modifică mai multe acte normative din domeniul legislației muncii și protecției sociale: H.G. nr. 174/2002, H.G. nr. 377/2002, H.G. nr. 855/2013, H.G. nr. 473/2014, H.G. nr. 726/2007, H.G. nr. 1850/2006.

Spre exemplificare,

H.G. nr. 174/2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Principalele modificări aduse sunt:

1.1. Persoanele care realizează venituri, (i) luate în calcul pentru determinarea contribuției asigurătorii pentru muncă și (ii) care sunt acordate de către angajator ulterior încetării relațiilor contractuale cu beneficiarul (ex. contract de muncă pe durata nedeterminată/determinată/temporară, raport de serviciu) sunt considerate persoane care nu realizează venituri conform Legii nr. 76/2002.

1.2. Persoanele care nu solicită pensionarea anticipată parțial se consideră că nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform Legii nr. 76/2002.

1.3. Pentru certificarea stagiului minim de cotizare, angajatorii au obligația emiterii de adeverințe din care rezultă baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj și al contribuției asigurătorii pentru muncă pentru persoanele cărora le încetează raporturile de muncă/de serviciu. Obligația revine și în cazul persoanelor cărora le-a încetat activitatea, din motive neimputabile lor, desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prin care au realizat venituri din salarii sau asimilate de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene/acorduri în domeniul securității sociale.

1.4. Baza de calcul a indemnizației de șomaj este constituită din veniturile ce intră în baza de calcul al contribuției asigurătorii pentru muncă, așa cum sunt cuprinse în Declarația lunară 112. Pentru consilierii locali care nu sunt pensionari, luna în care aceștia obțin indemnizație de ședință constituie stagiu de cotizare.

1.5. Se stabilesc condițiile pentru depunerea cererii privind acordarea serviciilor de preconcediere.

1.6. Pentru acordarea primei de inserție sunt modificate: condițiile pe care trebuie să le îndeplinească absolvenții, documentele ce trebuie depuse și transmiterea acestora, plata primei de inserție, prescrierea dreptului neîncasat.

Notă. Prima de inserție se acordă absolvenților de învățământ superior, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la AJOFM și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

1.7. Nu beneficiază de primă de activare persoanele care se încadrează în muncă pentru mai mult de 3 luni, în 30 zile de la data încetării plății indemnizației de șomaj.

Notă: Prima de activare se acordă șomerilor înregistrați la AJOFM, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la AJOFM).

1.8. Se aduc modificări condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru acordarea primei de mobilitate (formată din prima de încadrare și prima de instalare) în ce privește documentele ce trebuie depuse.

Note. Se acordă primă de încadrare persoanelor înregistrate ca șomeri la AJOFM și care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința.

Se acordă primă de instalare persoanelor înregistrate ca șomeri la AJOFM care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate) și plata acestora.

1.9. Nu beneficiază de primă de relocare persoanele ce dețin în proprietate/coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate.

Notă. Se acordă primă de relocare persoanelor înregistrate ca șomeri la AJOFM care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate și al căror venit, singuri sau cu familia, nu depășește 5000 lei/lună).

Sunt modificări și în ce privește documentele ce trebuie depuse pentru obținerea primei de relocare, stabilirea cuantumului cheltuielilor pentru plata facturilor cu perioadă de facturare mai mare sau mai mică decât perioada pentru care se acordă prima de relocare.

1.10. Se stabilește modul de calcul al contribuției asigurătorii pentru muncă în cazul contractului de finanțare pentru subvenționarea cheltuielilor cu forța de muncă pentru realizarea unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale.

1.11. Se aduc unele completări asupra procedurii de depunere a documentelor prin care angajatorii pot obține sume lunare pentru încadrarea de:

(i) absolvenți ai unor instituții de învățământ, pe durată nedeterminată;
(ii) șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET, pe durată nedeterminată;
(iii) tineri cu risc de marginalizare socială, inclusiv pentru menținerea raporturilor de muncă cu acești tineri.

Aceste sume se acordă de către AJOFM în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor.

1.12. Se stabilesc dispozițiile aplicabile pentru calculul stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor de șomaj pentru persoanele care solicită acordarea indemnizației de șomaj după data de 1 ianuarie 2018.

1.13. Pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj din cuprinsul adeverinței eliberată de angajator pentru certificarea stagiului minim de cotizare în cazul persoanelor care își încetează raporturile de muncă/de serviciu se completează cu baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj în cota prevăzută de lege, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018.

14. H.G. nr. 174/2002 se actualizează cu prevederile Codului fiscal, valabile de la data de 1 ianuarie 2018 prin care au fost eliminate contribuțiile sociale de la nivelul angajatorului, acestea trecând în sarcina angajatului. La nivelul angajatorului a rămas contribuția asigurătorie pentru muncă.

Alte detalii asemănătoare găsiți la sursa prezentei știri:

https://www.universuljuridic.ro/modificari-domeniul-legislatiei-muncii-si-protectiei-sociale/